Algemene voorwaarden

Laatste update 17 December, 2018

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven:
TMC Media BV: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Zwaardstraat 16, Den Haag.
Opdrachtgever: de wederpartij van TMC Media BV.
Overeenkomst: elke overeenkomst van opdrachtgever aan TMC Media BV met betrekking tot het verrichten van Werkzaamheden.
Resultaat of Resultaten: de door TMC Media BV in materiële dan wel immateriële vorm te leveren resultaten van de
Werkzaamheden. Hieronder vallen onder meer concept- en communicatieadviezen, beelden, concepten, illustraties, foto’s,
broncodes, (proef)ontwerpen, Al dan niet digitale content voor) videoproducties, websites, online brochures, drukwerken en andere
multimediaproducten en andere materialen of (elektronische) bestanden, één en ander in de ruimste zin van het woord.
Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van
werkzaamheden/diensten (waaronder begrepen het geven van adviezen) en/of (op)leveren van Resultaten, één en ander in de
ruimste zin van het woord en zoals vermeld in de Overeenkomst.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van TMC Media BV.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen TMC Media BV en een
opdrachtgever, waarop TMC Media BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden door
partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met TMC Media BV houdt in dat
Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met TMC Media BV, voor de uitvoering waarvan
door TMC Media BV derden (dienen te) worden betrokken.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden,
dan blijven de overige bepalingen in deze voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. TMC Media BV en de Opdrachtgever
zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen,
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Indien TMC Media BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, noch dat TMC Media BV in enigerlei mate het recht verliest om in andere gevallen stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
5. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en gelden
slechts ten aanzien van de specifieke (bepaling in de) Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
7. In het geval deze voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de overeenkomst
opgenomen voorwaarden.
8. TMC Media BV is gerechtigd om voor commerciële doeleinden melding te maken van de relatie met Opdrachtgever en van de door
Opdrachtgever verstrekte opdrachten, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijk heeft vermeld dit niet op prijs te
stellen.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
1. Alle offertes en aanbiedingen van TMC Media BV zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding
is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of de aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden
ontleend. Dat geldt in het bijzonder – doch niet uitsluitend – voor de situatie dat de dienst of de zaak waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door TMC Media BV zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas
nadat TMC Media BV de opdracht heeft aanvaard en zij de schriftelijke en door Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging
retour heeft ontvangen, is deze voor TMC Media BV bindend.
3. Indien de opdracht mondeling is verstrekt dan wel indien de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt
de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen onder toepasselijkheid van deze voorwaarden op het moment dat TMC Media BV
op verzoek van opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is gestart. Indien de Opdrachtgever in dit geval niet binnen
twee werkdagen na het verzoek van TMC Media BV op de inhoud van de opdrachtbevestiging heeft gereageerd, dan wordt die
opdrachtbevestiging als juist en volledig aangemerkt en zijn Opdrachtgever en TMC Media BV aan de inhoud ervan gebonden.
4. Het door Opdrachtgever aan TMC Media BV ter beschikking stellen van informatie en/of materiaal voor de uitvoering van de
Werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 3 bepaald.
5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij
gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten
ten opzichte van TMC Media BV ontlenen en/of kan TMC Media BV de meerkosten die in verband daarmee ontstaan, additioneel in
rekening brengen bij Opdrachtgever. Het voorgaande laat het recht van TMC Media BV om de Overeenkomst te beëindigen onverlet
TMC Media BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of had moeten
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, die voor
TMC Media BV van belang is/zijn voor het aangaan van de Overeenkomst.
6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de Overeenkomst te maken kosten, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten daaronder begrepen, tenzij anders
aangegeven.
7. De van het aanbod deel uitmakende documenten, tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door
TMC Media BV of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van TMC Media BV. Zij mogen niet zonder haar toestemming
aan derden ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder vooragaande expliciete schriftelijke toestemming van
TMC Media BV worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend, dienen vorenbedoelde
bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door TMC Media BV gedaan verzoek franco aan haar te worden geretourneerd.

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
1. De Overeenkomst met Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:401 BW en betreft een
inspanningsverbintennis. TMC Media BV is verplicht om de met haar overeengekomen opdracht als een goed en zorgvuldig
opdrachtnemer uit te (doen) voeren.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TMC Media BV het recht voor de uitvoering van
haar Werkzaamheden hulppersonen, freelancers en andere derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal TMC Media BV de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen.
3. TMC Media BV is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen in de uitvoering van Werkzaamheden van
voornoemde derden als bedoeld in lid 2, behoudens opzet of grove schuld.
4. Opdrachtgever verstrekt tijdig aan TMC Media BV alle gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van Overeenkomst.
5. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan TMC Media BV zijn verstrekt, heeft TMC
Media BV het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra
kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. TMC Media heeft het recht de
uitvoeringstermijn niet eerder te laten aanvangen dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan TMC Media BV ter beschikking heeft
gesteld, onverminderd haar overige rechten als bepaald in deze voorwaarden.
6. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan TMC Media BV de uitvoering van de
onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de Resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
7. De verzending van te leveren zaken geschiedt op de wijze als door TMC Media BV aangegeven en op kosten van Opdrachtgever.
Indien Opdrachtgever een zending op een andere dan de door TMC Media BV aangegeven wijze wenst te ontvangen, dan zijn de
daaraan verbonden extra kosten voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5. LEVERING EN WIJZIGING IN DE OPDRACHT
1. TMC Media BV vangt zo spoedig mogelijk na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal aan met haar
Werkzaamheden en deelt Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
2. Een door TMC Media BV opgegeven termijn van levering heeft, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken, slechts een indicatieve
strekking en is gebaseerd op de op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst bekende omstandigheden. Levertijden
worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn niet bindend.
3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de
Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
4. Indien de Overeenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is TMC Media BV gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat
partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van
voltooiing van de werkzaamheden, beloning en andere voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde
Overeenkomst levert geen tekortkoming in de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst van TMC Media BV op en is voor
Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of (gedeeltelijk) te ontbinden of anderszins te doen eindigen. Voor
eventuele daardoor ontstane schade bij Opdrachtgever is TMC Media BV nimmer aansprakelijk.
5. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen, zal TMC Media BV daarbij aan Opdrachtgever aangeven of en in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de Overeenkomst gevolgen voor dit honorarium heeft. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen,
wordt het honorarium berekend op de in artikel 6 lid 4 bepaalde wijze.
6. Veranderingen in een al verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door TMC
Media BV wordt overschreden. Artikel 5 lid 4 is in dat geval van overeenkomstige toepassing.
7. Mocht TMC Media BV onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen leveringstermijn aan haar verplichtingen te
voldoen, kan TMC Media BV alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld. Artikel 10 lid 11 is dan van toepassing.

ARTIKEL 6. VERGOEDINGEN
1. De vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro's, steeds exclusief BTW en eventuele andere heffingen van
overheidswege.
Naast de overeengekomen vergoeding komen de (on)kosten, reiskosten en kosten van door TMC Media BV in te schakelen derden
voor rekening van Opdrachtgever.
2. Indien TMC Media BV dat wenselijk acht, is TMC Media BV gerechtigd om van Opdrachtgever betaling van een redelijk voorschot
op de vergoeding voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen. TMC Media BV is gerechtigd om de aanvang van haar
Werkzaamheden op te schorten, totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld; zulks ter
uitsluitende beoordeling van TMC Media BV.
3. De overeengekomen vergoeding is op geen enkele wijze afhankelijk van de uitkomst of Resultaten van de verleende opdracht.
4. Indien Opdrachtgever en TMC Media BV geen vaste (periodieke) vergoeding zijn overeengekomen, wordt de vergoeding
vastgesteld aan de hand van het uurtarief vermenigvuldigd met de door TMC Media BV bestede tijd en vermeerderd met de door
haar gemaakte kosten.
5. TMC Media BV is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de vergoeding, zonder dat Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is
om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als
gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van onder andere lonen, kosten van derden of in
andere omstandigheden, die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar was.
6. Bovendien heeft TMC Media BV het recht om de vergoeding te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de Werkzaamheden
als gevolg van buiten haar liggende omstandigheden, blijkt dat de (omvang van de) oorspronkelijk overeengekomen
Werkzaamheden in zodanige mate onvoldoende zijn ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, dat in redelijkheid niet van TMC
Media BV mag worden verwacht de overeengekomen Werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen
vergoeding.
7. Alle reis- en verblijfskosten en kosten voor onder andere – doch niet uitsluitend – de afkoop van rechten (muziekrechten,
beeldrechten et cetera) worden beschouwd als additionele kosten en zijn door Opdachtgever separaat verschuldigd, ook als deze
niet worden genoemd in de aanbieding of de Overeenkomst. Die kosten worden apart toegevoegd aan de (eind)factuur, voorzien
van een specificatie. TMC Media BV is niet verplicht de fysieke onderliggende bescheiden te overhandigen aan Opdrachtgever.
De vergoeding voor de reiskosten per auto bedraagt 0,45 eurocent per kilometer, te vermeerderen met BTW, alsmede de in
redelijkheid ten behoeve van Opdrachtgever te maken parkeerkosten. De vergoeding voor het gebruik van overige vervoersmiddelen
belopen de werkelijke reiskosten.
8. Opdrachtgever is gehouden om alle verdere redelijke onkosten die TMC Media BV ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst heeft gemaakt, te vergoeden.
9. De vergoeding wordt periodiek, per fase of na voltooiing van de (betreffende) Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 7. BETALING
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TMC Media BV aan te geven wijze.
2. Bij overeenkomsten die een waarde van meer dan € 1.000,00 vertegenwoordigen of bij opdrachten waarbij TMC Media BV bij
derden materialen moet huren, drukwerk inkopen of anderzijds kosten maakt bij derden, is Opdrachtgever verplicht om binnen
veertien dagen na totstandkoming van de Overeenkomst een aanbetaling te doen van minimaal 50% van het totaalbedrag van de
Overeenkomst. Na afronding van (de betreffende fase van) de Werkzaamheden ontvangt Opdrachtgever een factuur voor de
resterende 50% van de vergoeding.
3. Indien Opdrachtgever in gebreke is met de tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege
in verzuim. De Opdrachtgever is dan over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TMC Media BV verschuldigde. Bezwaren tegen de
hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van
het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een
andere reden op te schorten.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
(binnen- en buitengerechtelijke) kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is en bedragen
minimaal 15% van de verschuldigde bedragen. Indien TMC Media BV echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die
redelijkerwijs noodzakelijk waren, dienen de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever te worden vergoed. De eventuele
gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens door de Opdrachtgever verschuldigd zijn. De Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens wettelijke rente verschuldigd.
6. Indien de voortgang in de uitvoering van de Werkzaamheden door verzuim of nalatigheid van Opdrachtgever of door overmacht
aan zijn zijde wordt vertraagd, heeft TMC Media BV het recht om het volledig overeengekomen bedrag in rekening te brengen en is
Opdrachtgever gehouden dat bedrag aan TMC Media te voldoen.

ARTIKEL 8. DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMSTEN
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard en de strekking daarvan voortvloeit dat deze voor
onbepaalde tijd is aangegaan.
2. TMC Media BV en Opdrachtgever zijn te allen tijde gerechtigd om een overeenkomst voor onbepaalde tijd door middel van
opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daarvoor niet vereist. Een dergelijke opzegging dient te geschieden bij
aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 1 (één) maand.
3. Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij sprake is van dermate dringende
omstandigheden ten gevolge waarvan het van TMC Media BV of Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de
Overeenkomst te laten voortduren. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en
ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen vergoeding aan TMC Media BV te betalen.
4. Daarnaast kan de Overeenkomst voortijdig worden beëindigd door TMC Media BV op grond van artikel 3.5 van deze voorwaarden.
In dat geval is Opdrachtgever gehouden om de tot dan toe door TMC Media BV gemaakte kosten te vergoeden, te vermeerderen met
50% van de (resterende) overeengekomen vergoeding.
5. Opdrachtgever kan de Overeenkomst onmiddellijk doen beëindigen, indien de verhoging van de vergoeding door TMC Media BV
als bedoeld in artikel 6.6 hoger is dan 10% van de overeengekomen vergoeding en partijen na een daartoe gehouden overleg niet
tot overeenstemming zijn gekomen. Indien vorenbedoelde verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst
plaatsvindt, kan Opdrachtgever de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen ongeacht het percentage van de verhoging.
6. Bij annulering van de Overeenkomst binnen 24 uur voorafgaand aan de aanvang van de Werkzaamheden zal de vergoeding
worden doorberekend tegen een tarief van 50% van de geoffreerde loonkosten en 25% van de apparatuurskosten. Kosten voor de
annulering van door TMC Media BV ingehuurd materiaal, apparatuur, freelancers en diensten wordt volledig doorberekend aan
Opdrachtgever conform de voorwaarden van de betreffende partij.
7. Indien de Overeenkomst voortijdig is opgezegd door Opdrachtgever anders dan de in lid 5 of 6 bedoelde gronden, dan wel
voortijdig is beëindigd met wederzijdse instemming, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de overeengekomen vergoeding,
de door TMC gemaakte (on)kosten en de bij TMC Media BV aantoonbaar veroorzaakte schade (zoals bezettingsverlies en additionele
kosten) als gevolg van de voortijdige beëindiging van de Overeenkomst, tenzij de oorzaak van de voortijdige beëindiging van de
Overeenkomst is gelegen in een tekortkoming die uitsluitend aan TMC Media BV is toe te rekenen.
7. Ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling heeft aangevraagd of haar bedrijfsvoering
staakt, heeft TMC Media BV het recht de Overeenkomst onmiddellijk zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen,
onverminderd haar overigens toekomende rechten.
9. TMC Media BV is, onverminderd haar rechten als elders in deze voorwaarden bepaald, bevoegd de nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, indien:
• Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
• TMC Media BV na het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van omstandigheden die goede grond geven te vrezen
dat Opdrachtgever de verplichtingen jegens haar niet (juist) zal nakomen;
• indien Opdrachtgever bij of na het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst en die zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
• indien door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van TMC Media BV kan worden gevergd dat zij de
Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
10. TMC Media BV heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te
schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van TMC Media BV op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
11. Indien de Overeenkomst (gedeeltelijk) wordt ontbonden, zijn de vorderingen van TMC Media BV op Opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.

ARTIKEL 9. VOICE-OVER/STEM, MUZIEK- EN OVERIGE RECHTEN
1. De kosten van voice-over(s) vallen onder de additionele kosten die separaat door Opdrachtgever verschuldigd zijn en die niet in
de offerte(prijs) worden meegenomen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden die kosten door TMC Media BV apart
toegevoegd aan de (eind)factuur.
2. Voor muziek welke in een videoproductie of online uiting wordt gebruikt, moet door de Opdrachtgever een vergoeding voor de
rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals Buma/Stemra, SENA, Stichting SYNC of een hiermee
vergelijkbare organisatie. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze
auteursrechten en het toezicht hierop.
3. Vorenbedoelde vergoedingen voor auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen en die
separaat door Opdrachtgever verschuldigd zijn. De aldus verschuldigde bedragen worden toegevoegd aan de (eind)factuur.
4. TMC Media BV kan op verzoek een schatting van deze kosten geven, maar hieraan kunnen nimmer rechten worden ontleend. De
daadwerkelijke kosten, bepaald door de betreffende auteursrechtenorganisatie, zullen door TMC Media BV achteraf worden
gefactureerd aan de Opdrachtgever en dienen door Odrachtgever te worden betaald aan TMC Media BV.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
1. TMC Media BV zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een
zorgvuldig opdrachtnemer mag worden verwacht.
2. TMC Media BV is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
Indien een tekortkoming ontstaat of een fout gemaakt wordt doordat de Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is TMC Media BV voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die TMC Media BV mocht lijden ten gevolge van een aan Opdrachtgever
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en deze voorwaarden.
4. Wijzigingen in de gegevens van Opdrachtgever dient Opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan TMC Media BV. Indien de
Opdrachtgever hierin verzuimt, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die TMC Media BV als gevolg daarvan lijdt.
5. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door TMC Media BV is TMC Media BV slechts
aansprakelijk voor vervangende schade als bedoeld in artikel 6:87 BW en is zij gehouden de waarde van de achterwege gebleven
prestatie te vergoeden.
6. De totale aansprakelijkheid van TMC Media BV is met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 7 beperkt tot de vergoeding
welke TMC Media BV voor haar Werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst heeft ontvangen. Voor overeenkomsten die een
langere looptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de totale aansprakelijkheid onder de Overeenkomst verder is beperkt tot
maximaal de vergoeding over de laatste zes maanden en voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 7.
7. Bovendien is de aansprakelijkheid van TMC Media BV in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de
afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. TMC Media BV
mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en door Opdrachtgever verschuldigde
invorderingskosten en (wettelijke) rente.
8. Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien sprake is van schade ten gevolge van grove schuld
of opzet door TMC Media BV of haar leidinggevenden.
9. Voor personen (en gevolgen van hun handelen en nalaten) die TMC Media BV op aanwijzing van Opdrachtgever heeft
ingeschakeld, is TMC Media BV niet aansprakelijk.
10. TMC Media BV is indien sprake is van aansprakelijkheid, uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere, indirecte
en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende
uit enige vertraging, verlies van gegevens, goodwill, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan
door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is TMC Media BV niet aansprakelijk.
11. Voor zover Opdrachtgever en TMC Media BV in de Overeenkomst of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, termijnen zijn
overeengekomen waarbinnen de Werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen indicatief en niet bindend, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zoals bij een overeenkomst van opdracht voor bepaalde tijd. Overschrijding
daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van TMC Media BV opleveren en Opdrachtgever niet het
recht geven daarom schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij overschrijding van een termijn dient
de Opdrachtgever TMC Media BV daarom schriftelijk in gebreke te stellen. TMC Media BV dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden van minimaal twee (2) weken of zoveel langer als gegeven de omstandigheden redelijk is om alsnog uitvoering te
geven aan de Overeenkomst.
12. Opdrachtgever is verplicht om binnen twee (2) maanden nadat zij een onjuistheid in de uitvoering van de Overeenkomst en het
al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk
mededeling te doen aan TMC Media BV.
13. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is TMC Media BV op geen enkele wijze
verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade te vergoeden of ongedaan te maken op een wijze die past bij en aansluit
op de inhoud van de opdracht en de aard van de Werkzaamheden.
14. Opdrachtgever vrijwaart TMC Media BV voor alle aanspraken die derden ten opzichte van TMC Media BV pretenderen en
uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband
houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht door TMC Media BV voor Opdrachtgever.
15. Na verloop van twaalf maanden te rekenen vanaf het einde van de Overeenkomst of voltooiing van de Werkzaamheden vervalt
ieder recht van Opdrachtgever tegenover TMC Media BV ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van
TMC Media BV bij de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 11. OVERMACHT
1. TMC Media BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de opdrachtgever indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling
of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TMC Media BV geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor TMC Media BV niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de Overeenkomst uit te voeren
vanwege verhindering van door TMC Media BV ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor TMC Media BV ten gevolge van
ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of
telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. De opsomming is niet limitatief.
3. TMC Media BV kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover TMC Media BV ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is TMC Media BV gerechtigd om de Werkzaamheden ter zake van het al nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.

ARTIKEL 12. KLACHTEN
1. De Opdrachtgever is gehouden met bekwame spoed na levering van de dienst en/of aflevering van zaken te onderzoeken of TMC
Media BV de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en Opdrachtgever is voorts gehouden TMC Media BV direct schriftelijk in kennis
te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
2. Klachten over de geleverde Werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de betreffende dienst/zaak schriftelijk te worden gemeld aan TMC Media BV. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten alsmede een redelijke termijn
voor herstel, zodat TMC Media BV in staat is adequaat te reageren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal TMC Media BV de diensten/zaken alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit blijvend
onmogelijk is of inmiddels door de Opdrachtgever daarvan is afgezien omdat levering inmiddels aantoonbaar zinloos is geworden.
Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk aangetoond te worden.
4. De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien de Opdrachtgever in gebreke is gebleven het
onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 en/of lid 2 van dit artikel tijdig te doen.
5. De prestatie van TMC Media BV geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Opdrachtgever het geleverde of een
gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, ook indien de Opdrachtgever het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden of het leveren van zaken niet meer mogelijk of zinvol is,
zal TMC Media BV slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11.

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, zijn partijen verplicht tot geheimhouding tegenover
derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van de wederpartij. De verstrekkende partij kan ter zake een
ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de verstrekkende partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit
de aard van de informatie.
2. Behoudens schriftelijke toestemming van de verstrekkende partij is de ontvangende partij niet gerechtigd de vertrouwelijke
informatie die aan haar door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd
verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval TMC Media BV voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of
strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
3. Tenzij sprake is van enige dwingende wetsbepaling, die Opdrachtgever verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door
TMC Media BV voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, werken, adviezen of andere al
dan niet schriftelijke uitingen van TMC Media BV, niet aan derden verstrekken.

ARTIKEL 14. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZAKEN VAN OPDRACHTGEVER
1. Alle in het kader van de Overeenkomst door TMC Media BV tot stand gebrachte of geleverde zaken of Resultaten blijven eigendom
van TMC Media BV, totdat de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen geheel zijn voldaan en onverlet het bepaalde in artikel 15.
2. TMC Media BV zal de door de Opdrachtgever aan haar toevertrouwde zaken in het kader van de nakoming van de Overeenkomst
bewaren met de zorg van een goed bewaarder. TMC Media BV is evenwel niet aansprakelijk voor schade aan de toevertrouwde
zaken en schade ontstaan aan (digitale) bestanden.
3. Onverminderd de aan TMC Media BV ter zake toekomende rechten, zal TMC Media BV ten behoeve van Opdrachtgever de voor
Opdrachtgever gemaakte filmbeelden of andere werken tot een maximum periode van zes (6) maanden opslaan. Tegen een
additionele vergoeding en mits vastgelegd in een overeenkomst kan TMC Media BV de gemaakte filmbeelden of andere (digitale)
werken voor een langere periode opslaan.
4. TMC Media BV is niet verantwoordelijk voor het verlies van filmbeelden of andere werken door bijvoorbeeld, maar niet daartoe
beperkt, onvoorziene omstandigheden als computercrashes, brand, inbraak of andere onvoorziene situaties.
5. TMC Media BV berekent voor de opslag van de data per project, per 6 maanden een bedrag van 45 euro, welke bedragen bij
vooruitbetaling verschuldigd zijn door Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Alle (aanspraken op) intellectuele- of industriële eigendomsrechten (zoals bijv. octrooirechten, auteursrechten, naburige rechten,
databankrechten, tekening- en modelrechten), welke kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - ten
aanzien van de Resultaten komen toe aan TMC Media B.V en/of haar licentiegevers, zowel ten behoeve van gebruik als ten behoeve
van exploitatie. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend TMC Media
B.V en/of haar licentiegever daartoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
2. Partijen kunnen overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan Opdrachtgever worden
overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt worden altijd schriftelijk in een separate overeenkomst vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in lid 3 van dit artikel.
3. Wanneer Opdrachtgever volledig voldaan heeft en blijft voldoen aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst met TMC Media BV, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het Resultaat door hemzelf in Nederland overeenkomstig de overeengekomen
bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat eenmalig gebruik van het Resultaat, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst vaststaande plannen bestonden en waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Deze plannen dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan TMC Media BV bekend te zijn gemaakt.
4. Opdrachtgever heeft zonder schriftelijke toestemming niet het recht om het Resultaat aan te passen, ruimer of op andere wijze te
(her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. TMC Media BV kan aan deze
toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5. Tenzij het Resultaat zich er niet voor leent, is TMC Media BV te allen tijde gerechtigd om haar naam hierop te (laten) vermelden
of verwijderen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het Resultaat zonder
vermelding van de naam van TMC Media BV te gebruiken. Opdrachtgever zal dienaangaande de aanwijzingen voor de wijze van naams- en rechtenvermelding van TMC Media in achtnemen.
6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Werkzaamheden het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van intellectuele- of industriële eigendomsrechten (zoals bijv. octrooi-, merk-, handelsnaam-auteurs-, portret-, databank-, tekening- en model- en naburige rechten) van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
7. De kosten van licenties van derden voor gebruik van door rechten van intellectuele- of industriële eigendom beschermd materiaal dat bij de uitvoering van de Overeenkomst zal worden gebruikt, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever. Onder dergelijk beschermd materiaal wordt onder andere maar niet uitputtend verstaan: fonts, software, huisstijlelementen, foto's, video's, stockbeelden, databanken, logo’s en composities. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan TMC Media BV dan wel aan de betreffende rechthebbenden te vergoeden. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van
portretrechten van figuranten, geïnterviewde of andere personen of rechthebbenden van een videoproductie en beeldrechten van bijvoorbeeld gebouwen, kunstwerken of locaties.
8. TMC Media BV heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever en zonder dat dienaangaande enige vergoeding is verschuldigd, de vrijheid om de Resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d.
9. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van enig intellectueel- of industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, garandeert Opdrachtgever, dat geen inbreuk op dergelijke rechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij TMC Media BV in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of openbaarmaking
voortvloeiende.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT
1. Op alle overeenkomsten tussen TMC Media BV en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit (de uitleg en/of nakoming van) de Overeenkomst worden beslecht door de rechtbank te Den Haag.

ARTIKEL 17. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en zullen door TMC Media BV op verzoek
kosteloos worden toegezonden. De voorwaarden zijn tevens te raadplegen en te kopiëren en op te slaan middels de website
www.TMCMedia.nl/algemenevoorwaarden.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TMC Media BV.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.